SẢN PHẨM MÁY NÉN KHÍ

TỦ ĐÔNG

Refrigerant

Phase

Voltage

R134aR22R22/R407CR404AR404A/R507R600a1240208-230220-240Model      BOMDispVolt1Hz1Volt2Hz2PhaseRefriApps.Motor typeCooling (Watt)Cooling (BTU)Input (Watt)COPEER
NoYesNoNoNoNoYesYesNoNoBA 5MHG-107X-A04.5024050-1R22MBP/HBPR.S.I.R.330/5601126/19111126/19111.34/1.694.58/5.77
NoYesNoNoNoNoYesYesNoNoBA 6MHG-107Z-A05.4824050-1R22MBP/HBPC.S.I.R.370/6601262/22521262/22521.23/1.714.19/5.85
YesNoNoNoNoNoYesYesNoNoBA 8LMY-108A-A07.5724050-1R134aLBP/MBPR.S.I.R.158/369539/1259539/12591.07/1.573.64/5.36
NoYesNoNoNoNoYesYesNoNoBA 8MG-108B-A07.5724050-1R22MBPC.S.I.R.550/-1877/-1877/-1.31/-4.47/-
NoYesNoNoNoNoYesYesNoNoBA 8MG-1-205U-A07.5724050-1R22MBPC.S.I.R.550/-1877/-1877/-1.31/-4.47/-
NoYesNoNoNoNoYesNoNoYesBA 9MG-1-307R-A08.86220-24050-1R22MBPC.S.I.R.640/-2184/-2184/-1.33/-4.55/-
NoYesNoNoNoNoYesNoNoYesBA 9MG-1-427A-A08.86220-24050-1R22MBPC.S.I.R.640/-2184/-2184/-1.33/-4.55/-
YesNoNoNoNoNoYesYesNoNoBA 9MHY-108D-A08.8624050-1R134aMBP/HBPC.S.I.R.445/7931518/27061518/27061.49/1.895.08/6.46
YesNoNoNoNoNoYesYesNoNoBA 12LMY-101K-A012.0424050-1R134aLBP/MBPC.S.I.R.255/525870/1791870/17910.96/1.353.28/4.59
NoYesNoNoNoNoYesYesNoNoBA 12MG-101L-A012.0424050-1R22MBPC.S.R.880/-3003/-3003/-1.61/-5.49/-
NoYesNoNoNoNoYesYesNoNoBA 12MG-1-227B-A012.0424050-1R22MBPC.S.R.880/-3003/-3003/-1.61/-5.49/-
YesNoNoNoNoNoYesYesNoNoBA 14LMY-1-301N-A014.1424050-1R134aLBP/MBPC.S.I.R.270/640921/2184921/21841.06/1.513.61/5.14
YesNoNoNoNoNoYesYesNoNoBA 14LMY-1-427S-A014.1424050-1R134aLBP/MBPC.S.I.R.270/640921/2184921/21841.06/1.513.61/5.14
NoYesNoNoNoNoYesYesNoNoBA 14MG-127C-A014.1424050-1R22MBPC.S.R.1040/-3548/-3548/-1.58/-5.40/-
YesNoNoNoNoNoYesYesNoNoBA 14MHY-120X-A014.1424050-1R134aMBP/HBPC.S.R.760/13612593/46442593/46441.85/2.506.31/8.52
YesNoNoNoNoNoYesYesNoNoBA 16LMY-127T-A016.0824050-1R134aLBP/MBPC.S.R.330/7451126/25421126/25421.12/1.643.83/5.59
YesNoNoNoNoNoYesYesNoNoBA 16LMY-1-213Z-A016.0824050-1R134aLBP/MBPC.S.R.330/7451126/25421126/25421.12/1.643.83/5.59
NoNoNoYesNoNoYesYesNoNoBA 16LZ-114B-A016.0824050-1R404ALBPC.S.R.703/-2399/-2399/-1.27/-4.34/-
NoNoYesNoNoNoYesYesNoNoBA 16MG-414D-A016.0824050-1R22/R407CMBPC.S.R.1114/9793801/33403801/33401.41/1.324.82/4.50
NoNoYesNoNoNoYesYesNoNoBA 16MG-4-227D-A016.824050-1R22/R407CMBPC.S.R.1114/9793801/33403801/33401.41/1.324.82/4.50
NoNoNoYesNoNoYesYesNoNoBA 18LZ-111U-A018.0024050-1R404ALBPC.S.R.830/-2832/-2832/-1.14/-3.88/-
NoNoYesNoNoNoYesYesNoNoBA 18MG-111V-A018.0024050-1R22/R407CMBPC.S.R.1400/12804777/43674777/43671.51/1.505.14/5.11
NoNoYesNoNoNoYesYesNoNoBA 18MG-1-227E-A018.0024050-1R22/R407CMBPC.S.R.1400/12804777/43674777/43671.51/1.505.14/5.11
NoNoNoNoNoYesYesNoNoYesBA 1390M37C-A014.14220-24050-1R600aLBPR.S.C.R.235/-802/-802/-1.62/-5.53/-
NoNoNoNoYesNoYesNoNoYesBA 2428Z14J-A016.08220-24050-1R404A/R507LBPC.S.R.700/7202388/24572388/24571.25/1.234.27/4.19
NoNoNoNoYesNoYesNoYesNoBA 2428Z-232Z-A016.08208-23060-1R404A/R507LBPC.S.R.800/-2730/-2730/-1.22/-4.16/-
NoNoNoYesNoNoYesNoNoYesBA 7430Z11T-A08.86220-24050-1R404AMBPC.S.R.756/-2579/-2579/-1.53/-5.21/-
NoYesNoNoNoNoYesNoNoYesBA 7440E32V-A014.14220-24050-1R22MBPC.S.R.1010/-3446/-3446/-1.65/-5.63/-
NoNoNoYesNoNoYesNoNoYesBA 7440Z36R-A012.04220-24050-1R404AMBPC.S.R.967/-3299/-3299/-1.57/-5.36/-
NoNoNoYesNoNoYesNoNoYesBA 7440Z-210K-A012.04220-24050-1R404AMBPC.S.R.967/-3299/-3299/-1.57/-5.36/-
NoNoNoYesNoNoYesNoNoYesBA 7443Z24N-A114.14220-24050-1R404AMBPC.S.R.1143/-3900/-3900/-1.48/-5.06/-
NoNoNoYesNoNoYesNoNoYesBA 7443Z-209N-A014.14220-24050-1R404AMBPC.S.R.1143/-3900/-3900/-1.48/-5.06/-
NoNoNoYesNoNoYesNoNoYesBA 7443Z-335V-A114.14220-24050-1R404AMBPC.S.R.1143/-3900/-3900/-1.48/-5.06/-
NoNoNoYesNoNoYesNoYesNoBA 7443Z-233B-A014.14208-23060-1R404AMBPC.S.R.1257/-4289/-4289/-1.43/-4.87/-
NoYesNoNoNoNoYesNoNoYesBA 7445E14N-A016.08220-24050-1R22MBPC.S.R.1113/-3798/-3798/-1.39/-4.74/-
NoNoNoYesNoNoYesNoNoYesBA 7459Z11C-A018.00220-24050-1R404AMBPC.S.R.1450/-4947/-4947/-1.41/-4.80/-
NoNoNoYesNoNoYesNoNoYesBA 7459Z-232T-A118.00220-24050-1R404AMBPC.S.R.1450/-4947/-4947/-1.41/-4.80/-
NoNoNoYesNoNoYesNoNoYesBA 7459Z-336M-A018.00220-24050-1R404AMBPC.S.R.1450/-4947/-4947/-1.41/-4.80/-
NoNoNoYesNoNoYesNoYesNoBA 7459Z-219K-A018.00208-23060-1R404AMBPC.S.R.1744/-5951/-5951/-1.35/-4.60/-
NoNoNoYesNoNoYesNoNoYesBA 9440Z06K-A012.04220-24050-1R404AMBP/HBPC.S.R.967/16123299/55003299/55001.57/2.045.36/6.96

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.