SẢN PHẨM MÁY NÉN KHÍ

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG

_MG_1133

Gas

Pha

Ứng dụng

R134aR22R404A/R507R407C13LBPMBPHBPModelApp.RefrigerantHPLoại Mô-tơLoại bình chứaCSĐM (W)
50HZ
CSĐM (W)
60HZ
CSĐM (BTU)
50HZ
CSĐM (BTU)
60HZ
Công suất mô- tơ quạt (W)Mô tơ quạt
FLA.Amps
Số cánh quạtĐường kính cánh Inch (OD)Chiều cao (mm)Chiều dài (mm)Chiều ngang (mm)
YesNoNoNoYesNoNoNoYesCAE 1360YB-1HBPR134a1/16R.S.I.R.WITH-189-64590.2559.05279470330
YesNoNoNoYesNoYesNoNoCAE 2410YALBPR134a2/9C.S.I.R.LESS270-921-130.3259.05279470330
YesNoNoNoYesNoYesNoNoCAE 2410YA-2LBPR134a1/4C.S.I.R.LESS-312-106570.2558254450340
YesNoNoNoYesNoYesNoNoCAE 2410YBLBPR134a2/9C.S.I.R.WITH270-921-130.3259.05279470330
YesNoNoNoYesNoYesNoNoCAE 2413YALBPR134a2/7C.S.I.R.LESS330-1126-130.3259.05279470330
YesNoNoNoYesNoYesNoNoCAE 2413YA-2LBPR134a1/3C.S.R.LESS-372-1269130.3259.05279470330
YesNoNoNoYesNoYesNoNoCAE 2413YBLBPR134a2/7C.S.I.R.WITH330-1126-130.3259.05279470330
YesNoNoNoYesNoYesNoNoCAE 2413YB-2LBPR134a1/3C.S.R.WITH-372-1269130.3259.05279470330
YesNoNoNoYesNoYesNoNoCAE 2415YALBPR134a1/3C.S.R.LESS370-1262-130.3259.05279470330
YesNoNoNoYesNoYesNoNoCAE 2415YBLBPR134a1/3C.S.R.WITH370-1262-130.3259.05279470330
YesNoNoNoYesNoNoNoYesCAE 3425YB-1HBPR134a1/6R.S.I.R.WITH-802-1958130.3259279470330
YesNoNoNoYesNoNoNoYesCAE 4435YAHBPR134a1/4C.S.I.R.LESS902-3078-70.2258254450340
YesNoNoNoYesNoNoNoYesCAE 4440YB-1HBPR134a1/3C.S.R.WITH-1174-400670.5359284470330
YesNoNoNoYesNoNoNoYesCAE 4448YAHBPR134a1/3C.S.I.R.LESS1190-4060-70.2258336500435
YesNoNoNoYesNoNoYesNoCAE 7423YBMBPR134a1/4C.S.I.R.WITH574-1958-130.3259279470330
YesNoNoNoYesNoNoYesNoCAE 7423YB-2MBPR134a2/7C.S.I.R.WITH-670-2286130.3259279470330
YesNoNoNoYesNoNoYesNoCAE 7423YCMBPR134a1/4C.S.I.R.WITH574-1958-130.3259279470330
YesNoNoNoYesNoNoYesNoCAE 7430YBMBPR134a1/3C.S.R.WITH745-2542-130.3259279470330
YesNoNoNoYesNoNoYesNoCAE 7430YB-2MBPR134a3/8C.S.R.WITH-866-2955130.3259279470330
YesNoNoNoYesNoNoYesNoCAE 7430YCMBPR134a1/3C.S.I.R.WITH745-2542-130.3259279470330
YesNoNoNoYesNoNoYesNoCAE 9437YBMBPR134a2/5C.S.R.WITH920-3139-130.3259279470330
YesNoNoNoYesNoNoNoYesCAE 9437YBHBPR134a1/2C.S.R.WITH1680-5732-130.3259279470330
YesNoNoNoYesNoNoNoNoCAE 9437YB-1CBPR134a3/7C.S.R.WITH-986-3363130.3259.05279470330
YesNoNoNoYesNoNoYesNoCAE 9437YCMBPR134a2/5C.S.R.WITH920-3139-130.3259279470330
YesNoNoNoYesNoNoNoYesCAE 9437YCHBPR134a1/2C.S.R.WITH1680-5732-130.3259279470330
YesNoNoNoYesNoNoYesNoCBA 9437YBMBPR134a2/5C.S.R.WITH920-3139-280.6511.8319550435
YesNoNoNoYesNoNoNoYesCBA 9437YBHBPR134a1/2C.S.R.WITH1680-5732-280.6511.8319550435
YesNoNoNoYesNoNoNoNoCWJ 9440YB-1CBPR134a1/2C.S.R.WITH-1180-4026400.91512369620520
YesNoNoNoYesNoNoNoNoCWJ 9440YB-2CBPR134a1/2C.S.R.WITH-1158-3951400.91512369620520
YesNoNoNoYesNoNoNoNoCWJ 9460YBCBPR134a2/3C.S.R.WITH1580-5391-410.37512369620520
YesNoNoNoYesNoNoYesNoCAW 4515YBMBPR134a2/3C.S.R.WITH1568-5350-280.6511.8422550860
YesNoNoNoYesNoNoNoYesCAW 4515YBHBPR134a1C.S.R.WITH3526-12031-280.6511.8422550860
YesNoNoNoYesNoNoYesNoCAW 4517YBMBPR134a1C.S.R.WITH2150-7336-280.6512421550860
YesNoNoNoYesNoNoNoYesCAW 4517YBHBPR134a1 2/9C.S.R.WITH429814665-280.6512421550860
YesNoNoNoYesNoNoYesNoCAW 4519YBMBPR134a4/7C.S.R.WITH1340-4572-280.6511.8422550860
YesNoNoNoYesNoNoNoYesCAW 4519YBHBPR134a7/8C.S.R.WITH3090-10543-280.6511.8422550860
NoNoNoNoYesNoYesNoNoCAE 2420ZB-2LBPR404A/R507
1/2C.S.R.WITH-575-1962130.3259.05279470330
NoNoYesNoYesNoYesNoNoCAE 2425ZB-2LBPR404A/R5074/7C.S.R.WITH-670-2286130.3259.05279470330
NoNoYesNoYesNoNoNoYesCAE 4440ZB-1HBPR404A/R5073/8C.S.R.WITH-1318-4500130.3259.05279470330
NoNoYesNoYesNoYesNoNoCWJ 2435ZBLBPR404A/R5075/7C.S.R.WITH850-2900-280.6510336550435
NoNoYesNoYesNoYesNoNoCWJ 2440ZBLBPR404A/R5075/6C.S.R.WITH967-3299-280.6511.8336550435
NoNoYesNoYesNoYesNoNoCWJ 2450ZBLBPR404A/R5071C.S.R.WITH1114-3800-280.6511.8336550435
NoNoYesNoYesNoYesNoNoCWJ 2455ZALBPR404A/R5071 1/6C.S.R.LESS1378-4702-280.6510336550435
NoNoYesNoYesNoYesNoNoCWJ 2455ZA-A1LBPR404A/R5071 1/6C.S.R.LESS1378-4702-280.6511.8336550435
NoNoYesNoYesNoYesNoNoCWJ 2455ZBLBPR404A/R5071 1/6C.S.R.WITH1378-4702-280.6512336550435
NoNoYesNoYesNoYesNoNoCWJ 2435ZALBPR404A/R5075/7C.S.R.LESS850-2900-280.6510336550435
NoNoYesNoYesNoNoYesNoCWJ 9485ZBMBPR404A/R5071C.S.R.WITH2180-7438-410.37511.8336550435
NoNoNoNoYesNoNoNoYesCWJ 9485ZBHBPR404A/R5081C.S.R.WITH3790-12931-410.37511.8336550435
NoNoYesNoYesNoNoYesNoCWJ 9490ZBMBPR404A/R5071C.S.R.WITH2345-8001-280.6511.8336550435
NoNoNoNoYesNoNoNoYesHBPR404A/R5081 1/8C.S.R.WITH3986-13600-280.6511.8336550435
NoNoYesNoYesNoNoYesNoCWJ 9490ZB-2MBPR404A/R5071 1/7C.S.R.WITH-2696-9200400.91511.8336550435
NoNoYesNoYesNoNoNoYesCWJ 9490ZB-2HBPR404A/R5071 2/7C.S.R.WITH-4490-15320400.91511.8336550435
NoNoYesNoYesNoNoYesNoCWJ 9513ZBMBPR404A/R5071 1/3C.S.R.WITH3157-10770-280.6511.8336550435
NoNoYesNoYesNoNoNoYesCWJ 9513ZBHBPR404A/R5071 1/2C.S.R.WITH5334-18200-280.6511.8336550435
NoNoYesNoYesNoNoYesNoCWJ 9513ZB-2MBPR404A/R5071 5/9C.S.R.WITH-3650-12454400.91512319500435
NoNoYesNoYesNoNoNoYesCWJ 9513ZB-2HBPR404A/R5071 7/9C.S.R.WITH-6256-21345400.91512319500435
NoNoYesNoYesNoYesNoNoCAW 2450ZBLBPR404A/R5071C.S.R.WITH1244-4245-280.6511.8336500435
NoNoYesNoYesNoYesNoNoCAW 2462ZBLBPR404A/R5071 1/3C.S.R.WITH1525-5203-280.6511.8422550860
NoNoYesNoYesNoYesNoNoCAW 2464ZBLBPR404A/R5071 1/3C.S.R.WITH1580-5391-280.6511.8422550860
NoNoYesNoYesNoYesNoNoCAW 2464ZB-2LBPR404A/R5071 2/3C.S.R.WITH-1938-6612400.91511.8337500635
NoNoYesNoNoYesYesNoNoCAW 2464ZB-9LBPR404A/R5071 3/73 PHASEWITH1671190557006500280.6511.8336500435
NoNoYesNoYesNoYesNoNoCAW 2495ZBLBPR404A/R5072C.S.R.WITH2322-7923-280.6511.8396550860
NoNoYesNoNoYesYesNoNoCAW 2495ZB-9LBPR404A/R50723 PHASEWITH2393254481658680280.6511.8421550860
NoYesNoNoYesNoNoNoYesCAE 4448EBHBPR221/3C.S.R.WITH1172-3999-130.3259.05284470330
NoYesNoNoYesNoNoNoYesCAE 4474EBHBPR221/3C.S.R.WITH1800-4142-280.6511.8336500435
NoYesNoNoYesNoNoYesNoCAE 7422EBMBPR221/4C.S.I.R.WITH550-1877-70.2259.05279470330
NoYesNoNoYesNoNoYesNoCAE 7435EAMBPR223/8C.S.R.LESS870-2968-70.3259279470330
NoYesNoNoYesNoNoYesNoCAE 7435EBMBPR223/8C.S.R.WITH870-2968-130.3259.05279470330
NoYesNoNoYesNoNoYesNoCAE 7440EBMBPR223/7C.S.R.WITH1010-3446-130.3259284470330
NoYesNoNoYesNoNoYesNoCAE 7440ECMBPR223/7C.S.R.WITH1010-3446-71.2258279470330
NoYesNoNoYesNoNoNoNoCWJ 9480EBCBPR224/5C.S.R.WITH1900-6483-410.37511.8369620520
NoYesNoNoNoYesNoNoYesCAW 5522EB-9HBPR221 1/23 PHASEWITH514362131754821199410.37511.8421550860
NoYesNoNoNoYesNoNoYesCAW 5524EB-9HBPR221 2/33 PHASEWITH580269091979523572280.6511.8421550860
NoYesNoNoYesNoNoNoYesCAW 5524ECHBPR221 3/4PSCWITH6140-20950-280.6510336550435
NoNoNoYesNoYesNoNoYesCAW 5528EB-9HBPR407C23 PHASEWITH680082702320228217280.6511.8421550860
NoNoNoYesYesNoNoNoYesCAW 5530ECHBPR407C2PSCWITH7327-25000-280.6512421550860
NoNoNoYesYesNoNoNoNoCWJ 9470GBCBPR407C5/7C.S.R.WITH1700-5800-280.6511.8369620520
NoNoNoYesYesNoNoNoNoCWJ 9485GBCBPR407C1C.S.R.WITH2140-7302-410.37511.8446620520
NoNoNoYesYesNoNoYesNoCAW 4520GBMBPR407C1 1/8C.S.R.WITH2643-9018-280.6511.8422550860
NoNoNoYesYesNoNoNoYesCAW 4520GBHBPR407C1 1/2C.S.R.WITH520017742280.6511.8422550860
NoNoNoYesYesNoNoYesNoCAW 4524GBMBPR407C1 1/3C.S.R.WITH3116-10632-280.6511.8422550860
NoNoNoYesYesNoNoNoYesCAW 4524GBHBPR407C1 3/4C.S.R.WITH614020950280.6511.8422550860
NoNoNoYesYesNoNoYesNoCAW 4528GBMBPR407C1 5/9C.S.R.WITH3633-12396-280.6511.8422550860
NoNoNoYesYesNoNoNoYesCAW 4528GBHBPR407C2C.S.R.WITH7108-24252-280.6511.8422550860
NoNoNoYesYesNoNoYesNoCAW 4532GBMBPR407C1 3/4C.S.R.WITH4050-13819-280.6511.8422550860
NoNoNoYesYesNoNoNoYesCAW 4532GBHBPR407C2 1/4C.S.R.WITH7870-26852-280.6511.8422550860

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.